خانه پرسپولیس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با پرسپولیس: 
این دربی هم مال ماست