خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس کلانی: دشمنان قسم‌خورده از روی حسادت به پرسپولیس کارشکنی می‌کنند
این تیم قهرمان آسیاست، این بچه‌ها تاریخ‌سازند