خانه پرسپولیس برای آن‌هایی که رفتند، درحالی که می‌توانستند بمانند؛
اینجا جای هیچ کسی خالی نیست جز ۲۴ رویایی