خانه منهای فوتبالتوپ و تور ایران ۳ – روسیه صفر / هت تریک در جوار دریاچه ارومیه