خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی ایران – عراق، طلسم‌شکنی بعد از 11 سال