خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری پایان روز نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان
ایران بدون فینالیست