خانه اخبار اولین مجوز حضور در جام جهانی 2022 قطر صادر شد