خانه لیگ برتر نساجی یک - نفت مسجد سلیمان صفر
اولین سه امتیاز خانگی در تقابل با جنوبی‌ها