خانه پرسپولیس در میان انبوه خبرهای حاشیه‌‌ای، موضوع تبرئه از اولویت خارج نشود؛
اولویتِ کثیر