خانه پرسپولیس انصاری فرد:کالدرون خیلی مرد است/شش بازیکن ۵۰ میلیارد؟ کل تیم ما این مبلغ است