خانه پرسپولیس انصاری: اجازه حضور در تمرین را ندارم