خانه اخبار انصاری‌فرد: سه امتیاز را می‌گیریم / بچه‌ها برای پاداش بازی نمی‌کنند