خانه پرسپولیس بازگشت قديمی‌ها رمز حفظ قدرتمندی پرسپوليس
انتقام ۱۷ ساله در بازی اول