خانه اخبار انتقال بیرانوند به تیم پرتغالی؛ شوخی آزاردهنده یا واقعیت تکان دهنده / قراردادی که به مو بند است