خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس انتظاری: هواداران پروزارت ورزش و جوانان بابت توهین رسول‌پناه عذرخواهی کند
انتظاری: هواداران پرسپولیس، خلیل‌زاده را به خاطر زحماتش ببخشند