خانه پرسپولیس نبود شجاع در فینال به ضرر پرسپولیس است
انتظاری: مدیریت پرسپولیس در این چند سال افتضاح بوده