خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس سرمربی و سرپرست تیم باید از یک ماه پیش به فکر مهاجم بودند
انتظاری: سیامک آچار فرانسه پرسپولیس است