خانه اخبار انتشار نامه انتقادی و عجیب کاپیتان تیم ملی در مورد ادامه لیگ برتر / فوتبال برای شجاعی به آخر خط رسیده است؟