خانه پرسپولیس آل‌کثیر در تهران می‌ماند
امیری و پهلوان با پرسپولیس به قطر می‌روند