خانه پرسپولیس در پرسپولیس مسائل بیرونی روی بحث فنی‌اش اثر گذار است
امیری : فضای مجازی اولویتی برایم ندارد