خانه پرسپولیس امیری: درخواست رسیدگی به بخشیده شدن کارتم برای فینال آسیا شده است