خانه پرسپولیس امیری: خوبی‌های میناوند در پرسپولیس باعث شد ما امروز پیروز شویم