خانه پرسپولیس قهرمانی تیم ما در آسیا موفقیتی ملی است
امیری: برای پرسپولیس انرژی مثبت می فرستم