خانه پرسپولیس امید عالیشاه در تمرین پرسپولیس حاضر شد