خانه اخبار امید برای ماندن بیشتر شد؟ تفسیر دستور فیفا می تواند به سود و ضرر پرسپولیس تمام شود