خانه پرسپولیس امتناع ویروس هندی از ورود به ایران در صورت ناکامی پرسپولیس؟