خانه پرسپولیس اما ما قهرمان خواهیم شد …/برای پرسپولیس که بحران‌های بزرگ‌تر را نیز با صلابت به پایان رسانده، ترس از بحران‌ها بی‌معناست