خانه لیگ برترتراکتور النصر – تراکتور، در زمین بی‌طرف