خانه پرسپولیس الرایه: الدحیل در تقابل انتقامى با پرسپولیس