خانه لیگ برترنقل و انتقالات الجزایری تراکتور، امضا کرد