خانه منهای پرسپولیسلیگ برترنقل و انتقالات الجزایری تراکتور، امضا کرد