خانه پرسپولیس پرسپوليس؛ سرمايه اجتماعی که همه چيز دارد و هيچ ندارد
اقدام علیه تیم مردم