خانه پرسپولیس 30درصد سهم فدراسیون از تبلیغات تلویزیونی، سهم پرسپولیس صفر
اقتصاد زهوار در رفته فوتبال