خانه پرسپولیس اعلام دیروقت درخواست؛ دلیل معطلی پرواز پرسپولیس