خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری ورود مقتدرانه محمدرضا گرايی به رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
اعتماد به نفسی در حد المپیک