خانه پرسپولیس چنین اقدامی در هیچ جای دنیا اتفاق نمی‌افتد
اعتراض پرسپولیس به بخشش بن عطیه