خانه پرسپولیس برای حفظ شان باشگاه و مبارزه با دلالی شترسواری دولا دولا نمی شود
اعتبار پرسپولیس را به یک بازیکن مازاد گره نزنیم