خانه اخبار اظهارات پر ابهام مدیران پرسپولیس‌/ چرا خاکستر روی آتش ریختید؟