خانه پرسپولیس روایت خطی از بی‌خانمانی فدراسیون و پرسپولیس
اظهاراتی متناقض برای ۲ میلیون یورو