خانه پرسپولیس درخواست فیفا برای تعیین تکلیف ماده یک اساسنامه
اصلاح کدهای انتخاباتی در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تایید شد