خانه پرسپولیس اصرار گل‌محمدی بر انجام درست برنامه‌های تاکتیکی در تمرین امروز