خانه پرسپولیس پرسپولیس به کنفدراسیون نامه زد: ‌نعمتی هم مثل بن‌عطیه
اشتباه داور را اصلاح و کارت قرمز نعمتی را پاک کنید