خانه پرسپولیس اشتباهات داوری براي برخی تيم ها از بين نمی‌رود بلکه از داوری به داور ديگر منتقل می‌شود
اشتباهات پدرانه!