خانه اخبار اشتباهات مدیریتی، پرسپولیس را به دوره های پیش از برانکو می برد؟ بازگشت به گذشته