خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی اسکوچیچ: جشن فقط زمانی که صعود قطعی شد