خانه استقلال پرسپولیس، استقلال و تراکتور در برزخ مدیریت