خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری اسامی فرنگی کاران اعزامی به مسابقات جام تورلیخانوف قزاقستان اعلام شد