خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ قانونی که حتی مُسکن موقت برای لیگ برتری‌ها نشد
از چاله خارجی‌ها به چاه بی‌کیفیت‌های داخلی