خانه اخبار از پیوند اعضاء در هیات مدیره تا کشتی با کارگزار / هفته پرماجرای پرسپولیس