خانه لیگ برترسپاهان مصاحبه نویدکیا در مورد صرفه‌جویی سپاهان، نه ‌تنها ما، بلکه اصفهانی‌ها را هم متعجب کرد
از نظر شما، ریخت‌وپاش چند صفر دارد؟