خانه پرسپولیس 2 بار فینالیست شدن پرسپولیس در فوتبالِ پرهزینه اما بی دستاوردِ ایران
از فینالیست آسیا حمایت کنید، اعتبار بگیرید